• Čekárna

 

Spolupracující organizace v okrese Hradec Králové

·      Školské poradenské pracoviště Mozaika - nabízí ambulantní, poradenskou a terapeutickou pomoc dětem, dospívajícím, rodinám, pedagogům a školám. Zabývá se výchovnými a vývojovými problémy dětí ve věku od 3 do 15 let. Provádí diagnostiku tříd.

http://www.zssever.cz/mozaika/index.htm

 

·      Středisko výchovné péče Návrat - nabízí všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování, u nichž ještě nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Pro děti ve věku od 3 do 26 let (po dobu školní docházky).

http://www.svphk.cz/

 

·      Prostor Pro, o.p.s. - preventivní programy Spirála - dlouhodobé, kontinuální a interaktivní působení v oblasti prevence rizikového chování žáků a studentů škol i školských zařízení v Královéhradeckém kraji. Realizuje preventivní programy a nabízí rady, pomoc a konzultace pedagogům, žákům a studentům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování.

http://www.prostorpro.cz/preventivni-programy-spirala.html

 

·      Semiramis, z.ú. - Centrum primární prevence poskytuje školám a odborné i laické veřejnosti profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých programů specifické primární prevence, poradenských a vzdělávacích aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.

http://www.os-semiramis.cz/centra/centrum-primarni-prevence-kralovehradeckeho-kraje/

 

·         Laxus, z.ú. – sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké poskytované ambulantní formou.

http://www.laxus.cz/

 

·         Jdi proti proudu - Občanské sdružení Sion - Nová generace: Významná část jeho aktivit se týká prevence rizikového chování mládeže - každoročně probíhá Týden proti drogám a Týden proti AIDS. Nabízí celoročními programy primární prevence v rámci projektu „Jdi proti proudu“

http://www.jdiprotiproudu.cz/

 

·      Salinger, z.s. - poskytuje mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci Králové. Působí zde také nízkoprahové zařízení Modrý pomeranč. Sdružení pracuje s dětmi, mládeží i celými rodinami v sociálně vyloučených lokalitách. Pracují s rodinami v obtížných životních situacích (Triangl). Program Sanace rodiny je určen klientům s dětmi do 18 let, kde se vyskytují výchovné problémy (záškoláctví, agrese, šikana, alkohol, problém s autoritou), tam kde je potřeba pomoc a podpora při výchově dětí (např. pomoc s nastavením pravidel, odměn a trestů) nebo potřeba pomoci a podpory v péči o dítě (jak lépe zvládat přípravu dětí do školy, stravování, hygienu atd. – Amaro Phurd, ZIP) či je nařízen dohled nad výchovou dětí nebo hrozí nařízení ústavní výchovy u dítěte, případně je potřeba podpory rodiny při přípravě na návrat dítěte z ústavní výchovy.

http://www.salinger.cz/

 

·         Aufori, o.p.s. - V programu „Učí (se) celá rodina“ pomáháme rodinám překonávat problémy s plněním školních povinností, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami.

http://www.aufori.cz/