• Čekárna

 

Webové stránky:

·         web, který je plně věnován primární prevenci rizikového chování

http://www.prevence-info.cz/

 

·         Nová sekce s filmovými preventivními projekty. Naleznete zde nejen samotné filmy, ale také další didaktické podpůrné materiály pro školy.

http://www.prevence-info.cz/filmove-projekty

 

·         pražské centrum primární prevence

http://www.prevence-praha.cz/

 

·         Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti. Od září 2015 budou tato videa postupně distribuována a bude je možné shlédnout nejen na webových stránkách PČR, ale i v kinech, MHD, televizních obrazovkách v čekárnách, školách a na dalších místech - webových stránkách organizací podporující šíření preventivních informací. Dále jsou k dispozici ke stažení každému, kdo o ně projeví zájem

http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx

 

·         Cílem filmů je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat.

http://www.seznamsebezpecne.cz/

 

·         Adiktologie spojuje biologická, psychologická a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního výzkumného rámce zaměřeného na konkrétní problematiku rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování.

http://adiktologie.cz/

 

·         Na stránkách naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití.

http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/374/3197/Evaluacni-centrum

http://adiktologie.cz/cz/articles/379/Nastroje-pro-evaluaci

 

·         Weby ohledně jednotlivých projevů rizikového chování

http://www.alkoholik.cz/zavislost/

http://www.kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/

http://www.dokurte.cz/

http://nekuratka.cz/

http://www.drogy-info.cz/

http://www.odrogach.cz/

 

         ·           Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám        významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi.

http://www.minimalizacesikany.cz/en/

 

·         Nástroj pro monitorování školního prostředí, postojů vašich žáků/studentů, jejich rodičů i pedagogů nejen v oblasti rizikového chování.

http://test-modos.sananim.cz/

 

·         Organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování.

http://www.laxus.cz/

 

·         Cílem těchto stránek je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.

www.saferinternet.cz

www.e-bezpeci.cz

www.bezpecnyinternet.cz

 

·         E-learningové kurzy – Kraje pro bezpečný internet – kurzy pro rodiče, pedagogy i žáky

www.kpbi.cz

 

·         Stránky prevence MŠMT, KHK

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/prevence

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=155

 

 

Pomůcky:

·         Jedná se o interaktivní deskovou hru, která slouží jako metodická pomůcka,  jež doplňuje program primární prevence rizikového chování na základních a  středních školách.  Po předchozí domluvě je možné ji zapůjčit do  školy

http://www.cesta-mestem.org/

Literatura:

·         Monografie a učebnice vydaných klinikou adiktologie vztahující se k primární prevenci. Metodiky vedení programů, třídnických hodin, atd.

http://adiktologie.cz/cz/articles/17/Monografie

http://adiktologie.cz/cz/articles/19/Ucebnice

http://adiktologie.cz/cz/articles/93/Prezentace

 

·         Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích.

http://www.respektovani.com/index.php?obsah=5

 

·         Kniha Typologie osobnosti u dětí: Všechny aspekty typologie osobnosti MBTI jsou v knize ilustrovány rozmanitými kazuistikami dětí. Na případech jednotlivých dětí budou ilustrovány typologické příčiny jejich problémů a způsoby řešení včetně prevence.
Kniha je psána pro učitele a učitelky mateřských a základních škol, poradenské pracovníky a ostatní profese pracující s dětmi. 

https://www.kosmas.cz/knihy/154186/typologie-osobnosti-u-deti/

 

·         Kniha Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí pomáhá převést ideu klíčových kompetencí do praxe a nabízí návody, které vedou žáky k sebehodnocení v oblasti klíčových kompetencí. Učitelům základních i středních škol přináší inspiraci, jak v hodinách pracovat s žákovským portfoliem a žáky v sebehodnocení podporovat.

http://obchod.portal.cz/napady-pro-rozvoj-a-hodnoceni-klicovych-kompetenci-zaku/

 

·         Kniha vychází z teoretických přístupů pedagogické, kognitivní i obecné psychologie, které propojuje se současnou pedagogickou praxí. Poukazuje na to, jak teorie, kterou mnohdy pokládáme za suché a nezáživné, významně ovlivňují způsob praktické práce s dospívajícími.

http://obchod.portal.cz/zaci-potrebuji-premyslet/

 

·         Kniha Nová cesta k léčbě šikany přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, jejímž základem jsou metody vnitřní diagnostiky a alternativní nápravy, které respektují vývojová stadia a různé formy šikanování.

http://obchod.portal.cz/nova-cesta-k-lecbe-sikany/

 

·         Prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími v knize Rozvíjení emoční inteligence žáků

http://obchod.portal.cz/rozvijeni-emocni-inteligence-zaku/

 

·         Cílem publikace Sociální dovednosti ve škole je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů.

http://obchod.portal.cz/socialni-dovednosti-ve-skole/

 

·         Kniha Jak se krotí tygr: Vítejte ve škole krotitelů tygrů! Tato škola je vhodná opravu pro všechny, pro děti a dospělé, pediatry, pedagogy a rodiče. Autoři se věnují práci s dětmi a dospělými. Mezi témata, která nejčastěji řeší, patří hyperaktivita a poruchy pozornosti dětí, traumatické zkušenosti, rozvody v rodinách, partnerské či sourozenecké neshody, stěhování a změny v životě s tím spojené.

http://obchod.portal.cz/jak-se-kroti-tygr/

 

·         Publikace Máme dítě s ADHD je zaměřena nejen na poznání, co hyperaktivita je, jak vzniká, jaké jsou její základní projevy a jak se tyto projevy mění v průběhu vývoje dítěte, ale zejména na praktické náměty a postupy, jak výchovně vést hyperaktivní děti a jak s nimi pracovat v rodině i ve škole tak, aby jejich znevýhodnění bylo co nejvíce eliminováno nebo alespoň zmírněno.

http://obchod.portal.cz/mame-dite-s-adhd/

 

·         Publikace nabízí celou řadu relaxačních technik

http://obchod.portal.cz/relaxace-nejen-pro-deti-adhd/