• Čekárna

 

Domácí násilí

 

Zdroj: www.msmt.cz

Domácí násilí představuje obvykle fyzické, psychické, nebo sexuální násilímezi blízkými osobami, k němuž dochází skrytě v soukromí. Je typické, že se intenzita násilného chování v průběhu času stupňuje, což snižuje schopnost oběti i agresora toto chování zastavit a pracovat na nápravě narušeného vztahu.

 Klíčové charakteristiky domácího násilí:

 • Je opakované.
 • Je neveřejné, probíhá v soukromí domácnosti.
 • Eskaluje. Domácí násilí se stupňuje jak ve svých formách (od urážek a ponižování až k fyzickému násilí), tak i ve své hloubce (od první facky až po velice brutální napadání, jež může vést k ohrožení na životě).
 • Role oběti a agresora jsou jasně rozdělené, nezaměňují se.
 • Zcela zásadní pro identifikaci násilí je zneužívání moci a kontroly, která v oběti vzbuzuje strach.
 • Pachatel bývá násilný většinou jen ke své oběti, nikoli navenek, mívá „dvojí tvář“. Okolí se může jevit sympatický. Pouze část pachatelů je agresivní i navenek.
 • Pachatel považuje svoje chování za ospravedlnitelné, má pocit nároku na takové chování.
 • K domácímu násilí dochází v cyklech: znamená to, že se střídají období vzrůstání napětí a násilí, období relativního klidu a opětovného narůstání tenze a opětovného násilí.

Chování oběti je zaměřeno na zajištění přežití (např. minimalizace nebo snižování násilí, přebírání odpovědnosti za násilí, ochrana násilníka, setrvávání v násilném vztahu).

Vystavení dítěte domácímu násilí má dopad do kvality života dítětea mnohdy přetrvává i do dospělosti.

Dlouhodobé důsledky domácího násilí (platí pro děti-oběti i děti-svědky):

Psychické důsledky:

 • snížené sebevědomí
 • posttraumatická stresová porucha
 • psychosomatická onemocnění
 • neurózy, poruchy osobnosti
 • poruchy příjmu potravy
 • únik k závislostnímu chování
 • sebevražedné tendence
 • CAN (Syndrom týraného a zneužívaného dítěte)
 • regresivní chování
 • opožděný psychomotorický vývoj

 

Důsledky v oblasti jednání a sociálních vztahů:

 • bázlivost, nejistota
 • izolace – nemají žádné kamarády nebo mají odstup ve vztazích
 • tendence opakovat rodinné vzorce (přijetí role oběti X přijetí role násilníka – dítě napadá dospělou oběť i sourozence)
 • nedůvěra k druhým (dospělým, mužům, ženám aj.)
 • neschopnost navázat hlubší vztah
 • špatné dovednosti řešit konflikty

 

Domácí násilí je velmi specifický problém, jehož řešení si vyžaduje specializovaný přístup.Pro oběti domácího násilí, stejně jako pro děti, které byly svědky násilí, je důležité, aby se jim dostalo odborné pomoci a péče, a aby poskytovatelé služeb pro tuto skupinu ohrožených osob byli vyškoleni a uměli pracovat se specifiky daného problému. Ve většině případů poskytují specializované služby pro oběti či osoby ohrožené domácím násilím nestátní neziskové organizace, prvotní záchyt pak Intervenční centrazřízená v každém kraji.

 

Neziskové organizace - pro oběti násilí a jejich příbuzné:

Asociace pracovníků intervenčních center (adresář všech center v celé ČR): www.domaci-nasili.cz

DONA linka (nonstop telefonická linka): www.donalinka.cz

Bílý kruh bezpečí: www.bkb.cz

ROSA, (centrum pro ženy, oběti domácího násilí): www.rosa-os.cz(specializovaná poradna, azylový dům, telefonická krizová pomoc 602 246 102)