• Čekárna

 

METODA ZPROSTŘEDKOVANÉHO UČENÍ  

 • Autorem metody zprostředkovaného učení (FIE) je prof. Reuven Feuerstein. Metoda významně ovlivňuje strukturu intelektu žáka a umožňuje mu osvojovat si takové vzorce chování a efektivní strategie, díky nimž dokáže žák později samostatně pracovat s informacemi, se kterými přichází do styku.
 • Metoda je určena pro žáky s dlouhodobou školní neúspěšností, s poruchami učení, poruchami pozornosti apod., které se projevují takto:
  • rychlou ztrátou nově naučených dovedností,
  • potížemi aplikovat naučený poznatek v nové situaci,
  • výrazným kolísáním výkonů ve škole ve srovnáním s výkony podávanými v domácím prostředí,
  • obtížemi s myšlením v souvislostech,
  • neschopností strukturovat, organizovat poznatky,
  • impulzivností v jednání a myšlení,
  • povrchním nebo nepřesným vnímáním,
  • nesystematicou prací,
  • potížemi s orientací v čase/prostoru,
  • nedostatečným hypotetickým myšlením, 
  • sníženou schopností vnímat více zdrojů informací,
  • často volbou neefektivní strategie řešení "pokus - omyl",
  • obtížemi ve vyjadřování myšlenkových vztahů,
  • zablokováním při odpovědi.
 
 • Obecně je metoda využitelná pro celou populaci - tj. od dětí předškolního věku po seniory. V PPP Hradec Králové pracujeme s dětmi mladšího a staršího školního věku.
 • Základním principem programu je práce s Instrumenty - soubory pracovních listů, z nichž každý je vždy zaměřen na určitý specifický kognitivní deficit (např. vnímání prostoru, matematické dovednosti, vizuální porovnávání apod.). Při práci s Instrumenty se však následně rozvíjí celá řada dalších dovedností a předpokladů učení.
 • Program probíhá pravidelně 1x týdně formou individuálních setkání v rozsahu 45 min. Je nutné si zakoupit jednotlivé instrumenty (pracovní listy), se kterými se pracuje. Cena jednoho instrumentu je 160 Kč.