• Čekárna


KDY RODIČŮM DOPORUČIT NÁVŠTĚVU PORADNY

Co by mělo předcházet doporučení učitele k návštěvě poradny:

Než doporučíte návštěvu PPP, je třeba s dítětem déledobě pracovat podle následujících kroků:

 • dlouhodoběji sledovat projevy dítěte, podrobněji analyzovat situace, ve kterých se  mu nedaří a naopak daří,
 • využít konzultací s kolegy – funkční se jeví pravidelná setkání všech zúčastněných pedagogů, případně výchovného poradce, školního metodika prevence, pracovníka školního poradenského pracoviště, reedukačního pedagoga,
 • komunikovat s rodiči,
 • pokusit se realizovat kroky, které by mohly dítěti pomoci v překonání obtíží, v případě potřeby vytvořit Plán pedagogické podpory.

V případě, že vámi realizovaná opatření nepřinášejí očekávaný efekt či v případě, že máte podezření na závažnější oslabení (poruchy učení, poruchy chování, nerovnoměrný vývoj a jiné) a potřebujete další odborný pohled, který by mohl pomoci lépe zacílit péči o dítě, pak je ten správný čas kontaktovat školské poradenské zařízení - pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum, případně středisko výchovné péče.

Žádost o poskytnutí poradenské služby

 • Návrh na vyhledání pomoci školského poradenského zařízení projedná učitel se zákonnými zástupci dítěte, kteří by měli vědět,  proč je vyšetření navrhováno a jak může všem zúčastněným pomoci k řešení problému. 
 • Pokud zákonní zástupci dítěte s návrhem souhlasí, zpracuje učitel pro potřeby vyšetření písemné sdělení - v případě, že dítě má vypracován Plán pedagogické podpory, tak nejlépe na formulář Sdělení ZŠ o dítěti (s Plánem pedagogické podpory), k němuž přiloží vypracovaný a vyhodnocený Plán. V případě, že dítě Plán pedagogické podpory dosud nemá, pak na formulář Sdělení ZŠ o dítěti (bez Plánu pedagogické podpory).
 • Takto zpracované Sdělení zákonní zástupci podepiší, čímž zároveň vyjadřují svoji vůli se s dítětem vyšetření podrobit a poskytují souhlas se zpracováním osobních údajů příslušným školským poradenským zařízením.  

Tímto není dotčeno právo rodiče požádat o poskytnutí poradenské služby i bez předchozího projednání se školou. I v takovém případě prosíme o pečlivé a podrobné vyplnění formuláře "Sdělení", pakliže vás o to rodič požádá.

Vyplnění  dotazníku „Sdělení ZŠ o dítěti“

 • Ze školního dotazníku by mělo být patrné,  kterých oblastí se problémy dítěte týkají, ve kterých se mu naopak daří. Důležité je sdělení, která opatření již škola uskutečnila a s jakými výsledky.
 • V případě, že škola pracovala se žákem podle Plánu pedagogické podpory, není třeba již vyplňovat další formulář. Postačí vyplnit pouze jednoduchý list s iniciály dítěte - Sdělení ZŠ o dítěti (s Plánem pedagogické podpory)  a k němu přiložit výše zmiňovaný Plán pedagogické podpory.

Vyplnění dotazníku „Sdělení ZŠ ke kontrolnímu vyšetření“

 • Dotazník Sdělení ZŠ ke kontrolnímu vyšetření slouží ke zmapování situace dítěte, kterému je ve škole poskytován nějaký stupeň podpůrných opatření – posuny ve výkonech, potřeby dalšího zacílení péče nebo její ukončení.
 • Pro vyplnění tohoto dotazníku není potřebný podpis zákonného zástupce.