• Čekárna

 

ŠKOLNÍ ZRALOST

Základní informace

  • Dítě, které dovrší do 31. srpna daného kalendářího roku 6 let, musí v září zahájit povinnou školní docházku.

  • Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu ditěte k povinné školní docházce - doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena dvěma doporučeními, z nichž jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog a druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

  • Do pedagogicko-psychologické poradny se mohou rodiče k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou, žádosti přijímáme od 1. ledna daného roku.

 

Jak probíhá vyšetření školní zralosti

  • Vyšetření probíhá většinou bez přítomnosti rodiče, zaměřuje se na posouzení všech aspektů školní zralosti - tělesného, rozumového, pracovního i sociálně-emočního. Pokud dítě odloučení od rodičů nezvládá, jsou rodiče přítomni vyšetření, dokud negativní reakce dítěte neodezní.

  • Po skončení vyšetření je zákonný zástupce informován o průběhu a výsledcích vyšetření, jsou s ním probrána navrhovaná doporučení.

  • Z vyšetření je vyhotovena písemná zpráva, která je doručena zákonnému zástupci dítěte buď osobně, nebo listovní poštou na adresu trvalého bydliště. Zpráva má pouze doporučující charakter, o odkladu školní docházky rozhoduje vždy ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte.

 

Upozornění

  • V případě, že je důvodem k odkladu školní docházky pouze řečová vada, je nutné kontaktovat speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči, a to i v případě, že je dítě vedeno u klinického logopeda.

  • Pokud jste s dítětem již klienty jiného školského poradenského zařízení, požádejte o doporučení k odkladu školní docházky tam.

  • Pokud odklad školní docházky doporučí na základě svého vyšetření dětský klinický psycholog, přineste jeho zprávu  do poradny a doporučení vám vystavíme.