• Čekárna

 

JAK PROBÍHÁ NÁVŠTĚVA PORADNY

 • Na základě pozvánky (poštou, e-mailem) nebo na základě předchozí telefonické domluvy se klient, nezletilý klient v doprovodu zákonného zástupce, dostaví do prostor PPP. Svůj příchod nahlásí na recepci, kde mu budou poskytnuty základní informace týkající se organizace vyšetření. V čekárně jej následně kontaktuje odborný pracovník.

 • V pracovně odborného pracovníka následuje úvodní rozhovor, v němž dochází k upřesnění požadavků a očekávání klienta. Klient je informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby, stejně jako o prospěchu a všech předvídatelných  důsledcích, které mohou vyplynout z poskytování poradenské služby, i o možných následcích, pokud tato služba nebude poskytnuta.

 • Souhlas s poskytnutím poradenské služby dává klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, podepsáním informovaného souhlasu. S textem informovaného souhlasu je možné se seznámit ještě před samotnou návštěvou poradny - Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby.

 • V případě, že se jedná o první návštěvu klienta v poradně, je s ním, v případě nezletilého klienta s jeho zákonným zástupcem, veden podrobný anamnestický rozhovor.

 • Vyšetření v poradně má zpravidla dvě části – psychologickou a speciálně pedagogickou,  obě části probíhají bez přítomnosti zákonného zástupce (je-li dítě schopno tuto situaci zvládnout). Zákonný zástupce dítěte může po sepsání anamnestických dat prostory poradny opustit a vrátit se zpět ve smluvenou dobu. S ohledem na výše uvedené doporučujeme si na návštěvu poradny vyhradit raději celé dopoledne.

 • Komplexní vyšetření trvá zpravidla 2 – 3 hodiny, po skončení první části vyšetření je dítěti poskytnuta přestávka na jídlo a odpočinek.

 • Po skončení vyšetření je klient, v případě nezletilého klienta i jeho zákonný zástupce, podrobně informován o výsledcích vyšetření včetně navrhovaných výchovných či výukových opatření. V závěrečném rozhovoru je mimo jiné poučen o svých právech vztahujících se k poskytované poradenské službě.

 • Z vyšetření je vypracována písemná zpráva a v případě potřeby i Doporučení školského poradenského zařízení obsahující návrh odpovídajících úprav vzdělávání.

 

CO VZÍT S SEBOU

 • Vzhledem k délce trvání (cca 3 hodiny zejména v případě prvotního vyšetření)  doporučujeme vzít pro dítě  svačinu a pití.

 • V případě školáků (i studentů) vezměte s sebou školní sešity, žákovskou knížku, portfolia, případně další grafické výstupy.

 • Neopomeňte přinést zprávy z jiných odborných vyšetření, byla-li realizována (především neurologického, psychiatrického, logopedického, foniatrického ...).  

 • Přezůvky nejsou třeba.