• Čekárna

 

NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE 

 

 • S čím se mohu na poradnu obrátit?

K návštěvě poradny a vyhledání pomoci poradenských pracovníků mohou vést různé důvody. K těm nejčastějším patří výukové či výchovné obtíže v základním i středním vzdělávání, řešení otázek souvisejících s volbou profese či oboru dalšího studia, posouzení připravenosti pro zahájení základního vzdělávání, adaptační potíže při nástupu do školních zařízení nebo rodinné problémy. Pokud řešení Vašich problémů není v naší kompetenci, poskytneme Vám kontakt na jiné odborné pracoviště.

 

 • Potřebuji k vyšetření v poradně žádanku od lékaře?

Nepotřebujete.

 

 • Musím přistoupit na doporučení školy k návštěvě poradny?

Velmi často dává podnět k vyšetření  učitel Vašeho dítěte, se  kterým byste měli společně celou situaci  probrat. Je důležité, abyste porozuměli, proč učitel vyšetření navrhuje a jaká byla ze strany učitele i ze strany Vaší učiněna opatření směřující ke zmírnění problému. Pokud přes veškerou snahu nedochází ke zmírnění obtíží dítěte, je doporučení vyhledání další odborné pomoci zcela namístě a není v zájmu dítěte ho odmítat. Dle platných legislativních předpisů máte právo si sami vybrat, na které školské poradenské zařízení se obrátíte.  

 

 • Jsou služby poskytované v poradně placené?

Všechny standardní činnosti jsou v poradně poskytovány bezplatně. Zpoplatněné jsou pouze nadstandardní činnosti realizované v rámci doplňkové činnosti (vzdělávací kurzy, stimulačně edukativní skupinové programy pro předškoláky). 

 

 • Jaká je čekací doba na vyšetření?

Obvykle 2 až 3 měsíce od přijetí žádosti.

 

 • Jak dlouho trvá vyšetření?

Vyšetření probíhá obvykle v dopoledních hodinách. Doba trvání komplexního  vyšetření je cca 4 hodiny včetně úvodního i závěrečného rozhovoru s rodičem. Vyšetření školní zralosti trvá včetně konzultací cca 1,5 hodiny.

 

 • Co máme vzít s sebou k vyšetření?

Školní práce dítěte - sešity z Čj včetně diktátů, sešity z naukových předmětů a matematiky, žákovskou knížku, příp. kresebné práce apod. Pokud byloVaše dítě vyšetřeno i na jiném odborném pracovišti, je vhodné přinést do PPP také zprávu z tohoto vyšetření (psychiatrie, neurologie, logopedie, foniatrie, ORL, z jiné PPP a další). Vzhledem k délce trvání vyšetření doporučujeme vzít pro dítě malou svačinu a pití.

 

 • Může se k vyšetření dostavit dítě samo, bez doprovodu rodičů?

Bez doprovodu zákonného zástupce se do poradny může dostavit pouze zletilý klient (tj. starší 18 let). Nezletilého klienta musí do poradny doprovodit jeho zákonný zástupce.

 

 • Může dítě doprovodit do PPP k vyšetření i někdo jiný než jeho zákonný zástupce?

S dítětem se musí k vyšetření dostavit jeho zákonný zástupce. V mimořádných případech (hospitalizace rodičů, zákonní zástupci dlouhodobě mimo ČR) je možné, aby se dostavil i někdo jiný (např. prarodiče, teta, atd.), pokud jej k tomu zákonný zástupce dítěte zmocní - vzor zplnomocnění naleznete zde. Plná moc ke konkrétnímu úkonu nemusí být ověřená.

 

 • Může po vyšetření odejít dítě samo?

Nemůže, pokud nedosáhlo zletilosti.

 

 • Je vyšetření přítomen zákonný zástupce?

Ve většině případů není. Občasnou výjimku tvoří děti předškolního věku, u nichž odloučení od rodiče vede k výrazně negativním reakcím (křik, pláč apod.) - v takovýchto případech zůstává rodič přítomen vyšetření, dokud separační reakce neodezní.  

 

 • Čím je vyšetření zakončeno?

Na závěr každého vyšetření jsou zákonným zástupcům podrobně sděleny závěry a doporučení vyplývající z vyšetření dítěte.