• Čekárna

 

JAKÉ PORADENSKÉ SLUŽBY MŮŽEME NABÍDNOUT STUDENTŮM 

  • pomoc při řešení výukových či adaptačních obtíží (na podkladě nerovnoměrného rozvoje rozumových předpokladů, snížené úrovně rozumových předpokladů...),
  • pomoc při řešení specifických poruch učení, specifických poruch chování, osobnostních zvláštností  a jiných odlišností ve vývoji dospívajících,
  • pomoc při zvládání výchovných obtíží (na podkladě poruch chování nebo souvisejících s aktuálně či dlouhodobě nepříznivou situací v rodině),
  • pomoc při řešení osobních a vztahových problémů dospívajících,
  • pomoc při volbě další vzdělávací cesty (kariérové poradenství před ukončením  střední školy,  posouzení předpokladů ke studiu na VOŠ a VŠ, zvážení vhodnosti typu studia, příp. přestupu na jinou školu),
  • pomoc při řešení adaptačních a vztahových problémů v třídních kolektivech (mapování vztahů mezi žáky ve třídě, programy na podporu pozitivního klimatu třídy).

 

Podmínky poskytnutí poradenské služby

  • Všechny výše uvedené poradenské služby poskytujeme na základě žádosti zletilého studenta, v případě nezletilého studenta na žádost jeho zákonného zástupce. Žádost lze podat osobně, telefonem, e-mailem či poštou - jak se objednat.
  • Jsou-li důvodem žádosti o poskytnutí poradenské služby výukové obtíže, příp. jiné obtíže související se vzděláváním, je vhodné doplnit žádost vyplněným Sdělením SŠ o studentovi.