• Čekárna
 

ŽÁDOST O VZDĚLÁVÁNÍ PODLE INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU

Student, v případě nezletilého studenta jeho zákonný zástupce, může požádat ředitele střední školy  o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Oprávněným důvodem k podání žádosti o vzdělávání podle IVP jsou:

  • speciální vzdělávací potřeby (těžší forma specifických poruch učení nebo poruch pozornosti),
  • zdravotní oslabení,
  • mimořádné nadání v oblasti sportu, umění apod.,
  • příp. jiné závažné důvody, které znemožňují studentovi vzdělávání na rovnoprávném základě s ostatními.

Žádost musí být doložena doporučujícím posudkem školského poradenského zařízení.

 

Jak probíhá posouzení ve školském poradenském zařízení

Student/zákonný zástupce nezletilého studenta, který žádá o posouzení vhodnosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu pedagogicko-psychologickou poradnu a dosud nikdy nebyl v péči žádného školského poradenského zařízení (tj. dosud nikdy nebyl klientem PPP nebo SPC), s sebou musí k vyšetření/konzultaci přinést:

  • písemné vyjádření/doporučení - lékaře, pedagoga uměleckého oboru, trenéra apod.,
  • písemné vyjádření školy - možno na formuláři Sdělení SŠ o studentovi.

 

Další postup pak závisí na důvodech žádosti o povolení vzdělávání podle IVP:

  • Jsou-li důvodem zdravotní potíže a oslabení, příp. mimořáné nadání v určité oblasti vychází poradenský pracovník z předloženého doporučení kompetentních odborníků - v poradně není realizováno žádné vyšetření, posouzení vhodnosti a oprávněnosti žádosti o vzdělávání podle IVP probíhá na základě konzultace, v jejímž závěru je vyhotoveno odpovídající doporučení. 

  • Jsou-li důvodem speciální vzdělávací potřeby studenta (těžší formy specifické poruchy učení, poruchy pozornosti apod.) je realizováno komplexní vyšetření. Doporučení se vydává na základě posouzení výsledků vyšetření a všech dostupých informací souvisejících s řešenou problematikou. Jedná-li se o studenta, který již byl v minulosti klientem PPP, vycházíme samozřejmě i z výsledků předchozích vyšetření a z posouzení spisové dokumentace.