Pedagogicko-psychologická poradna - pracoviště: PPP Hradec Králové | PPP Jičín  |  PPP Náchod  | PPP Rychnov nad Kněžnou   | PPP Trutnov
Speciálně pedagogické centrum - pracoviště: SPC Jičín  | SPC Rychnov nad Kněžnou 

 

Kdo je metodik prevence při PPP a co dělá?

Metodik prevence při PPP (oblastní metodik prevence – OMP) vykonává služby primární prevence ve školství.
V oblasti primární prevence rizikového chování realizujeme programy všeobecné, selektivní a indikované
primární prevence.
Zaměřujeme se také na metodickou podporu pedagogům a jejich vzdělávání.
Ze své pozice především metodicky vedeme školní metodiky prevence (ŠMP), 
případně pracujeme s třídními kolektivy.
Odbornou konzultaci s OMP může využít kterýkoliv pedagog, jenž potřebuje pomoc týkající se prevence
či řešení rizikových projevů chování.
Své služby poskytujeme také rodičům nebo přímo žákům a studentům, jestliže mají podezření na výskyt
rizikových projevů chování ve třídě nebo ve škole, kterou navštěvují.
Naše služby jsou hrazeny ze státního rozpočtu ČR.

Více informací v jednotlivých odkazech zde:

Proč bych měl jako pedagog oslovit metodika prevence při PPP?
 
Proč bych měl jako rodič oslovit metodika prevence při PPP?
 
Legislativní normy, metodické pokyny aj.
 
Povinná dokumentace ŠMP
 
Preventivní program školy, SEPA ("systém výkaznictví v prevenci")
 
Kontakty na spolupracující organizace, užitečné odkazy, tipy pro práci
 
Tipy na literaturu a pomůcky
 
Oblastní metodici prevence - kontakty a nabídka činností, 
 formuláře pro spolupráci s OMP ke stažení


Podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. o poskytování poradenských služeb, příloha č. 4 v konkrétním výkonu pak OMP zejména:

a) Zajišťuje za PPP specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření.

b) Zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje pro ně pravidelné
pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné konzultace.

c) Na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a
dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikových projevů chování.

d) Udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v daném kraji
v primární prevenci angažují.

e) Spolupracuje s krajským školským koordinátorem prevence, zejména při vypracovávání podkladů
pro výroční zprávy či jiná hodnocení a
při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje.

f) Pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické prevence.